بازخورد حضور جناب آقای زواریان

از اینکه با تکمیل پرسشنامه ذیل ما را در افزایش کیفیت کلاس آموزشی و خدمات همراهی میکنیدسپاسگزاریم.

"*" indicates required fields

بیان شفاف و توضیحات مشاوره*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
نحوه بیان مشاوره در جلسات*
نحوه پاسخگویی مشاوره به سوالات شما*
میزان تاثیر حضور مشاوره در عملکرد سازمان*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
میزان تاثیر حضور مشاوره در عملکرد شما*
تاثیر حضور مشاوره در سیستم سازی شرکت*
تاثیر حضور مشاوره در نظم و اجرای درست وظایف کارکنان*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
تدوین درست وظایف، مسئولیت و اختیارات کارکنان*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
تاثیر حضور ایشان در بهبود ارتباطات درون سازمانی*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10