بازخورد کلاس های آموزشی خانم دکتر صادقی

از اینکه با تکمیل فرم ذیل ما را در افزایش کیفیت کلاس آموزشی و خدمات همراهی میکنید سپاسگزاریم.


"*" indicates required fields

تناسب مطالب ارائه شده با میزان نیاز شما*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
اولویت ارائه مطالب*
بیان شفاف و توضیحات مدرس*
نحوه بیان مدرس*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
نحوه پاسخگویی مدرس به سوالات شما*
میزان تسلط مدرس بر مطالب*
زمانبندی کلاس آموزشی*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10