دوره به صورت آنلاین است

لینک جلسه از طریق sms ارسال می شود.

توجه داشته باشید که جلسات ضبط نخواهد شد؛ این فرصت استثنایی را از دست ندهید.

https://www.skyroom.online/ch/hanaficar/hanaficars