"*" indicates required fields

تاریخ کلاس*
از اینکه با تکمیل پرسشنامه ذیل مارا در افزایش کیفیت کلاس آموزشی و خدمات همراهی می کنید سپاسگزاریم.
محتوا
تناسب مطالب ارائه شده با میزان نیاز شما*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
مدرس
نحوه بیان مدرس*
کمترین امتیاز 1 بیشترین 10
نحوه پاسخگویی مدرس به سوالات شما*
اجرا
پذیرایی*
کیفیت مکان و محیط آموزشی*